Jdi na obsah Jdi na menu
 


Programové prohlášení nespokojených - OF

 
 
Programové prohlášení nespokojených
 
občanské hnutí Obnovené fórum
 
(ukradená revoluce)
                                                        
Věci jsou jednodušší, než se zdají,
 ale složitější, než si myslíme!   ( zmp)
 
I. Trojčlenný sociální organismus
II. Zavedení trojčlennosti
 
 
 
I.
 
TROJČLENNÝ SOCIÁLNÍ ORGANISMUS
 
Sociální organismus se zcela přirozeně skládá ze 3 sfér.
 
1. sféra kulturní (kulturně-duchovní)
2  sféra právně-politická
3  sféra ekonomická
 
Každá z těchto tří sfér má svoje zákonitosti.  Promícháme-li všechny 3 sféry dohromady, pak  jedna sféra překáží druhé. Toto vzájemné překážení se pak řeší kompromisy, které nevyhovují žádné sféře.  Kompromis je úplatek, který má uchlácholit všechny tři sféry, a přitom žádné  z nich nevyhovuje. Je to jako by byla tři auta na křižovatce a žádné nemá přednost, buď se nabourají, nebo se vůbec nerozjedou.
 
 
 
Ve skutečnosti již trojčlennost existuje! V současnosti zde však máme pouze trojčlennost dolní, na úrovni tzv. organizací:
 
1. organizace kulturní (rodina, škola, divadlo, zájmové organizace, církve, atp.)
2. organizace politické (obce, soudy, atp.)
3. organizace hospodářské (firmy, obchody, podnikatelské subjekty, atp.)
 
Tato dolní trojčlennost je kontaminovaná zákonodárstvím totálního zmatení horní trojčlennosti.
 
 
 
Horní trojčlennost má být: tři zákonodárné sbory
 
1. pro kulturu
2. pro politiku
3. pro ekonomiku
 
V současném totálním zmatení všech 3 sfér  existuje pouze jeden zákonodárný sbor (parlamenty, jejich odnože senáty, atp.). Ten tudíž není schopen dát pravidla pro bezkonfliktní chod dolní trojčlennosti.
 
Následky toho jsou známé: spokojení dravci a nespokojené oběti (zklamání a nespokojenost velké části občanů se současným stavem ve společnosti, nedůvěra občanů v jejich volené zástupce, neustálé reformy reforem, restrukturalizace restrukturalizací, utahování opasků, zdražování, nevymahatelnost práva a spravedlnosti, pocit bezmoci, rezignace… atd. atp.).
 
Když už nespokojenost přeroste snesitelnou míru a lidé vyjdou do ulic,  tu se vždy najde tzv. odborník, který lidem nabídne změnu, která se nakonec vždy ukáže být jen jinou formou totálního zmatení tří sociálních sfér.
 
 

 
Tato zmatení jsou v podstatě trojího druhu:
 
1. zmatení pod nadvládou kultury (nacionalismus)
2. zmatení pod nadvládou politiky (fašismus, komunismus)
3. zmatení pod nadvládou ekonomiky (liberalismus)
 
Tyto tři totality se vlastně střídají stále dokola. K jejich střídání dochází zpravidla v době, kdy již vymřou pamětníci předposlední změny. Příčina toho, proč občané znovu a znovu přistupují na jednu z totalit tkví v tom, že vědí, co nechtějí, avšak nevědí, co chtějí. Nevědí, co chtít.
 

Zastánci totality (všech tří druhů zmatení) tvrdí, že sociální organismus může fungovat jenom dvojím způsobem:
A) buď budeme mít sociální jistoty, pak ale není možná sociální svoboda
B) buď budeme mít sociální svobodu, pak ale nejsou možné sociální jistoty
 
Uvěříme-li jim, pak se jistojistě dočkáme třetí varianty:
C) sociální nejistota i sociální nesvoboda
 
To potom končí sociální katastrofou (revolucí, válkou, státním bankrotem aj druhem krize). 
 
My však toužíme po čtvrté variantě:
D) sociální jistota i sociální svoboda.
 
Kdo tvrdí, že sociálně svobodný může být jen ten, kdo umírá hladem (nemá sociální jistotu), nebo že ten, kdo je nasycen (má sociální jistotu), nemůže být sociálně svobodný, ten ohlupuje davy. Takové ohlupování davů vyhovuje dravcům, nikoli jejich obětem.
 
Zbývá se ptát: Co mají lidé chtít?
 
Odpověď zní jednoznačně: Trojčlenný sociální organismus!
 
 
 
II.
 
ZAVEDENÍ SOCIÁLNÍ TROJČLENNOSTI V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH
 
                       …lidé říkají: „Ale za této situace se tyto myšlenky nedají uskutečnit“.
                            Tak tomu však není. Proti uskutečnění určitých idejí v přítomnosti
                             jsou jedinou překážkou ti lidé, kteří mají výše uvedenou víru
                             a k tomu moc brzdivě působit v jejím smyslu…    (Rudolf Steiner)
 
 
Jde o to, jak zavést sociální trojčlennost v daném totalitním systému. V prvé řadě je nutno si uvědomit, že dolní trojčlennost již zcela přirozeně existuje ve všech totalitních systémech. Problém je v tom, že jsou jí vnucovány zmatené zákony a kompromisy totality.
To, co se musí zavádět, je tedy pouze horní trojčlennost. Jakmile tato bude zavedena, promění se jejím vlivem (nekompromisním zákonodárstvím) i dolní trojčlennost.
V totalitě, kde funguje nějaký volební systém, je možné zavést trojčlennost s využitím tohoto systému.
Jakmile bude trojčlennost zavedena a jakmile z ní vzejdou potřebné nekompromisní zákony, mohou být aplikovány v dolní trojčlennosti. Do té doby se dolní trojčlennost řídí postaru.
Nejdříve stavět, potom bourat.
 
 
PRACOVNÍ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH SFÉR HORNÍ TROJČLENNOSTI
 
1. pracovní náplň kulturní sféry
2. pracovní náplň politické sféry
3. pracovní náplň ekonomické sféry
  
1. PRACOVNÍ NÁPLŇ KULTURNÍ SFÉRY
 
Kulturní sféra neukládá práva ani povinnosti, ale specifikuje poslání  kulturních organizací (výchovu ke svobodě) a způsoby jeho naplňování (obsah, učební osnovy atp.). Tyto kult. organizace jsou v podstatě tři  a následují za sebou tak, jak se vyvíjí člověk:
 
1. rodina (mateřská péče, otcovská výchova: „škola hrou“)
2. škola (škola hrou: všechny stupně škol, učilišť atp.)
3. zájmová organizace (církev, divadlo, sport, hudba, výtvarné umění atp.)
 
 
 
2. PRACOVNÍ NÁPLŇ POLITICKÉ SFÉRY
 
Politická sféra ukládá práva a povinnosti, specifikuje poslání  politických organizací (respektování rovnosti) a způsoby jeho naplňování (všeobecně lidská a základní občanská práva a povinnosti). Tyto politické organizace jsou v podstatě tři a tvoří hierarchii politických organizací:
 
1. občan (nikoli člověk)  = moc výkonná (včetně domobrany), moc soudní, právo veta ve své obci
2. obec (samospráva) = realizace práv a povinností lidí a občanů podle zákonů, a co neřeší zákony, tak podle usnesení občanů
3. svaz obcí = uskutečňuje totéž, co obec nad rámec pravomoci obce (např. postavení občana jiné obce v cizí obci, naplňování zájmů společných více obcím )
 
Lidská práva a povinnosti (dle zákona) = právo na uspokojení základních životních potřeb a základní pracovní povinnost (včetně výjimek),  právo nebýt nikým poškozen a povinnost nezpůsobovat  nikomu škodu.
 
Občanská práva a povinnosti (dle zákona a dle usnesení obce) = občanem se stává (občanství pozbývá) člověk dle rozhodnutí rady občanů příslušné obce.
 
K moci soudní: Namísto nepřehledného množství zákonů a mezer v zákonech rozhoduje soudce (občan na sporu nezainteresovaný, na kterého se sporné strany obrátí) pouze o tom, zda došlo či nedošlo k poškození (vinen, nevinen). O míře škody a její náhradě rozhoduje poškozený.
 
Občan má nejen pravomoc soudit, ale sám také podléhá rozhodnutí občanského soudu (soudu občana, na kterého se obrátil). Neshodnou-li se sporné strany na výběru soudce, mohou soudit dva občané podle výběru obou stran. Nespravedlivý soud způsobuje škodu,  za kterou může být nespravedlivý soudce obžalován, odsouzen a přinucen poškozeným k náhradě škody!
 
 
 
3. PRACOVNÍ NÁPLŇ EKONOMICKÉ SFÉRY
 
Ekonomická sféra neukládá práva ani povinnosti, ale specifikuje poslání  hospodářských organizací, trhu (vyrovnání poptávky nabídkou) a způsoby jeho naplňování (pracovní a tržní  vztahy). Tyto hospodářské organizace se v podstatě zabývají třemi činnostmi v následujícím pořadí:
 
1. dispozice (směna) s autorskými, pozemkovými, těžebními aj. právy (výrobní vstupy, nájmy, ochranné známky atp.)
2. produkce (výroba zboží)
3. trh (směna a finance)
 
Ke směně 1, 3:  Předmětem nájmu ani trhu (směny) nemůže být člověk (otrok), ani jeho schopnosti (např. pracovní síla). Toto uzákoňuje politická sféra. Předmětem směny může být pouze zboží, jímž může být mj. také autorské právo, nebo zboží, které se stalo předmětem reprodukce (výroby). Nikoli již zmíněná schopnost, pozemek či surovina. Surovina se může stát zbožím pouze po zpracování v hodnotě přidané práce (tzv. přidané hodnoty). Pronajímatelem pozemků je obec. Poplatek za pronájem představuje hodnotu náhrady škody způsobené občanům tím, že jsou z užívání tohoto pozemku vyřazeni. Mimo tyto nájmy se žádné jiné poplatky (daně) neplatí. Pronajímatelem těžebních práv (respektive toho, co je nad zemí a pod zemí) je obec nebo svaz obcí. 
 
Namísto otrocké mzdy musí být zaveden podíl na nákladech výroby včetně investic (režie)  a tržním zhodnocení zboží (podíl na bratrské spolupráci). Tzn., že tržní zhodnocení si nepřivlastní překupník, ale může mít na něm zase jen zákonný podíl.
Podílí-li se podílník např. také na investicích, pak je také spolumajitelem příslušné investice v míře svého podílu.

Namísto vztahu nadřízenosti a podřízenosti tu nastupují vztahy smluvní (dodavatel a odběratel).

*

Uvedený materiál není autorským vydáním, ale produktem diskuse, přičemž diskutující si nečiní nároky na autorská práva, ale dávají věc k dispozici ve prospěch volného použití jako pracovního návrhu.

Diskuse vychází z ideje sociální trojčlennosti Rudolfa Steinera, kterou rozvíjí tak, aby se dala realizovat v současné době.

INICIATIVA  NESPOKOJENÝCH
 

 

 

Olomouc, 11. září 2007
 
www.obnovene-forum.estranky.cz
 
 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis generic cialiswithdapoxetine.com

(cialis online, 19. 10. 2021 9:38)

cialis pills https://cialiswithdapoxetine.com/

Yo bro

(Charlesfluek, 30. 8. 2021 19:09)

Hey bro how are you ?

Hi bro

(Williamonect, 30. 8. 2021 0:03)

Hi bro
How are you ?

cialis generic cialiswithdapoxetine.com

(cialis dosage, 27. 8. 2021 5:51)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis 20mg

Hi bro

(Williamonect, 19. 8. 2021 19:32)

Hi bro kdujhdhh7
https://wolffflow.net

Yo bro

(Charlesfluek, 11. 8. 2021 15:56)

Hey bro how are you ?
https://wolffflow.net

Euronournene hpree

(www.pharmaceptica.com, 4. 7. 2021 4:18)

when was hydroxychloroquine first used https://www.pharmaceptica.com/

Euronournene fbwsd

(pharmaceptica, 26. 6. 2021 14:48)

what is chloroquine https://www.pharmaceptica.com/

Euronournene ttqkt

(pharmacepticacom, 22. 6. 2021 20:01)

erectile master https://www.pharmaceptica.com/

Найдём покупателей ваших конкурентов

(Irvingut, 14. 6. 2021 17:12)

Добрый день, коллега!

Хотите узнать Всех контрагентов Ваших конкурентов?!
Мы вам в этом поможем. Напишите нам по контактам ниже и получите информацию о том Кто, Что, Когда и по какой Цене покупал или продавал конкурирующей компании.
Тем самым вы открываете для себя уникальную возможность сделать более выгодное предложение своим будущим контрагентам или получить лучшего Поставщика.

Наглядный пример отправим по запросу.

На эту почту отвечать не нужно.
Пишите по контактам ниже:

Email: konsaltplus24@gmail.com
Telegram: @Consalting24

P.S.: Увеличьте свои продажи за счёт информации о контрагентах ваших конкурентов!

xbox игры купить Старый Оскол

(Jefferyder, 27. 5. 2021 21:44)

xbox игры купить Барнаул https://rent4.today
xbox игры купить Волжский

elitadalafill

(tadalafil 40, 8. 4. 2021 7:32)

order tadalafil https://elitadalafill.com/ tadalafil daily use

eunicesildenafilcitrate.com

(sildenafil 20 mg cost in india, 7. 4. 2021 10:32)

sildenafil 100 mg tablet coupon https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil where to buy

alprostadildrugs.com

(caverject injections, 6. 4. 2021 22:05)

how does alprostadil treat erectile dysfunction https://alprostadildrugs.com/ alprostadil penile injection

vegavardenafil

(vardenafil dosage maximum, 6. 4. 2021 11:03)

vardenafil teva pharmaceutical https://vegavardenafil.com/ generic vardenafil 20mg india

Свежие новости спорта и политики за эту неделю

(Newlansaula, 18. 3. 2021 12:18)


Польские спецслужбы обвинили российского консула в распространении коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

В феврале российский консул в городе Познань был объявлен персоной нон-грата. Так власти Польши ответили российской стороне на объявление персоной нон-грата польского консула в Санкт-Петербурге за участие в несанкционированной акции.

«Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах», — сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Также польское телевидение утверждает, что дипломат и его дочь якобы получили положительный результат теста 21 января. За три дня до этого «инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у его жены», однако консул не изолировался, уточняют СМИ.

18 февраля стало известно, что Россия высылает работника посольства Эстонии в Москве. Эстонского посла Маргуса Лайдре вызвали в российское дипломатическое ведомство и выразили ему «решительный протест» в связи с высылкой работника российского посольства. Это стало ответом на такую же меру со стороны эстонского правительства.

Ранее Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Москвы. Россия объявила о выдворении дипломатов из этих трех стран ранее в феврале. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.

Наш основной спонсор - https://zaimys.online/

Скидки!!Срочно к нам Купить женский кошелек недорого r

(wcklrnjsn, 28. 2. 2020 0:39)

Заходите к нам в магазин и купайте сумочки, рюкзаки, косметички по самой низкой цене и с беспалтной доставкой https://ukrion.com.ua/ - ukrion.com.ua!

Сколько стоит купить топ качество сумки в интернете

https://ukrion.com.ua/katalog - Интернет магазин сумок, кошельков, рюкзаков с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/ryukzaki - Купить Рюкзак с Бесплатной доставкой по Украине Рюкзак недорого
https://ukrion.com.ua/katalog/koshelki-kosmetichki - Купить Кошелек с Бесплатной доставкой по Украине Женский кошелек недорого
https://ukrion.com.ua/katalog/melkaya-galantereya - Купить мелкую галантерею с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki - Купить Сумки с Бесплатной доставкой по Украине Сумки недорого
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kozhanye-sumki - Купить натуральные кожаные сумки с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-tekstilnye-sumki - Купить текстильную сумку с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-steganye-sumki - Купить стеганые сумку с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kombinirovannye-sumki - Купить комбинированные сумки с Бесплатной доставкой по Украине

https://ukrion.com.ua/katalog/ryukzaki/sumka-ryukzak-poolparty-sling-krasnaya - Сумка-рюкзак POOLPARTY Sling красная по цене 531 грн купить Рюкзаки
https://ukrion.com.ua/katalog/ryukzaki/ryukzak-dlya-ruchnoy-kladi-hub-40x25x20-sm-ryanairwizz-airmau - Рюкзак для ручной клади HUB - 40x25x20 см - Ryanair/Wizz Air/МАУ по цене 884 грн купить Рюкзаки
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-tekstilnye-sumki/kottonovaya-sumka-poolparty-paradise-zhyoltaya - Коттоновая сумка POOLPARTY Paradise жёлтая по цене 552 грн купить Женские текстильные сумки
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-steganye-sumki/sumka-planshet-poolparty-s-severnym-ornamentom-krasnaya - Сумка-планшет POOLPARTY с северным орнаментом красная по цене 366 грн купить Женские стеганые сумки
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kozhanye-sumki/kozhanaya-sumka-poolparty-city-belaya - Кожаная сумка POOLPARTY City белая по цене 1440 грн купить Женские кожаные сумки

Скидки!!Срочно к нам Купить Рюкзак с Бесплатной доставкой по Украине a

(adklrnkzx, 28. 2. 2020 0:29)

Заходите к нам в магазин и купайте сумочки, рюкзаки, косметички по самой низкой цене и с беспалтной доставкой https://ukrion.com.ua/ - ukrion.com.ua!

Сколько стоит купить сумку недорого в интернете

https://ukrion.com.ua/katalog - Интернет магазин сумок, кошельков, рюкзаков с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/ryukzaki - Купить Рюкзак с Бесплатной доставкой по Украине Рюкзак недорого
https://ukrion.com.ua/katalog/koshelki-kosmetichki - Купить Кошелек с Бесплатной доставкой по Украине Женский кошелек недорого
https://ukrion.com.ua/katalog/melkaya-galantereya - Купить мелкую галантерею с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki - Купить Сумки с Бесплатной доставкой по Украине Сумки недорого
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kozhanye-sumki - Купить натуральные кожаные сумки с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-tekstilnye-sumki - Купить текстильную сумку с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-steganye-sumki - Купить стеганые сумку с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kombinirovannye-sumki - Купить комбинированные сумки с Бесплатной доставкой по Украине

https://ukrion.com.ua/katalog/koshelki-kosmetichki/koshelek-zhenskiy-poolparty-bezhevyy - Кошелек женский POOLPARTY бежевый по цене 800 грн купить Кошельки, Косметички
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kombinirovannye-sumki/sumka-poolparty-s-klapanom-sinyaya - Сумка POOLPARTY с клапаном синяя по цене 540 грн купить Женские комбинированные сумки
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-steganye-sumki/sumka-planshet-poolparty-fioletovaya - Сумка-планшет POOLPARTY фиолетовая по цене 347 грн купить Женские стеганые сумки
https://ukrion.com.ua/katalog/ryukzaki/serebryanyy-kozhanyy-ryukzak-na-zavyazkah-paris - Серебряный кожаный рюкзак на завязках Paris по цене 1851 грн купить Рюкзаки
https://ukrion.com.ua/katalog/koshelki-kosmetichki/kosmetichka-klatch-poolparty-mesh-chyornaya - Косметичка-клатч POOLPARTY MESH чёрная по цене 286 грн купить Кошельки, Косметички

Скидки!!Срочно к нам Купить рюкзак недорого в Украине a

(msklrnqxt, 28. 2. 2020 0:15)

Заходите к нам в магазин и купайте сумочки, рюкзаки, косметички по самой низкой цене и с беспалтной доставкой https://ukrion.com.ua/ - ukrion.com.ua!

Хочу купить рюкзак в интернете

https://ukrion.com.ua/katalog - Интернет магазин сумок, кошельков, рюкзаков с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/ryukzaki - Купить Рюкзак с Бесплатной доставкой по Украине Рюкзак недорого
https://ukrion.com.ua/katalog/koshelki-kosmetichki - Купить Кошелек с Бесплатной доставкой по Украине Женский кошелек недорого
https://ukrion.com.ua/katalog/melkaya-galantereya - Купить мелкую галантерею с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki - Купить Сумки с Бесплатной доставкой по Украине Сумки недорого
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kozhanye-sumki - Купить натуральные кожаные сумки с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-tekstilnye-sumki - Купить текстильную сумку с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-steganye-sumki - Купить стеганые сумку с Бесплатной доставкой по Украине
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kombinirovannye-sumki - Купить комбинированные сумки с Бесплатной доставкой по Украине

https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kozhanye-sumki/kozhanaya-sumka-poolparty-city-dvuhcvetnaya - Кожаная сумка POOLPARTY City двухцветная по цене 1440 грн купить Женские кожаные сумки
https://ukrion.com.ua/katalog/ryukzaki/ryukzak-poolparty-rocket-chyornyy - Рюкзак POOLPARTY Rocket чёрный по цене 785 грн купить Рюкзаки
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kozhanye-sumki/kozhanaya-sumka-klatch-poolparty-lunchbox-korichnevaya - Кожаная сумка-клатч POOLPARTY Lunchbox коричневая по цене 1251 грн купить Женские кожаные сумки
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kombinirovannye-sumki/sumka-poolparty-s-sinim-ornamentom - Сумка POOLPARTY с синим орнаментом по цене 545 грн купить Женские комбинированные сумки
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-tekstilnye-sumki/sumka-s-glitterom-poolparty-lovetote-chyornaya - Сумка с глиттером POOLPARTY Lovetote чёрная по цене 540 грн купить Женские текстильные сумки

Скидки!!Срочно к нам купить кошелек a

(uklrnshop, 27. 2. 2020 23:13)

Заходите к нам в магазин и купайте сумочки, рюкзаки, косметички по самой низкой цене и с беспалтной доставкой https://ukrion.com.ua/ - ukrion.com.ua!

купить у нас рюкзак в интернете
Когда речь идет о стиле нельзя пренебрегать Хаксессуарами. Они расставляют акценты, тем самым помогая создать уместный гармоничный ваш образ. При этом особо тщательно следует отнестись к выбору рюкзака. Ведь она может не только довершить ансамбль, но и полностью испортить его. Поэтому, каждая девушка должна знать, как выбрать и где купить кошелек, чтобы она помогла создать не один стильный образ.

Если нужна ручная кладь, купить её не составит труда. Слева есть блок критериев, которые помогут вам выбрать аксессуар. Вам всего лишь необходимо задать тип, материал и цвет изделия, а система в свою очередь предложит вам подходящие варианты. Также, не забудьте указать пол. Если вы точно знаете, чего хотите - вы можете воспользоваться поиском. Все, что от вас требуется - ввести ключевые слова, которые характеризуют конкретный вариант. Например, купить недорого кошелек или Хочу купить косметиччку.

https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kozhanye-sumki/kozhanaya-sumka-poolparty-soho-chyornyy-velyur - Кожаная сумка POOLPARTY Soho чёрный велюр ► по цене 1620 грн ✔ купить Женские кожаные сумки
https://ukrion.com.ua/katalog/ryukzaki/ryukzak-zhenskiy-poolparty-mini-korichnevyy - Рюкзак женский POOLPARTY Mini коричневый ► по цене 918 грн ✔ купить Рюкзаки
https://ukrion.com.ua/katalog/ryukzaki/ryukzak-zhenskiy-poolparty-belyy - Рюкзак женский POOLPARTY белый ► по цене 734 грн ✔ купить Рюкзаки
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-kozhanye-sumki/kozhanaya-sumka-poolparty-fiore-zelyonaya - Кожаная сумка POOLPARTY Fiore зелёная ► по цене 1769 грн ✔ купить Женские кожаные сумки
https://ukrion.com.ua/katalog/sumki/zhenskie-tekstilnye-sumki/kottonovaya-sumka-poolparty-s-remnem-na-plecho - Коттоновая сумка POOLPARTY с ремнем на плечо ► по цене 663 грн ✔ купить Женские текстильные сумки